De kerkuil is een ‘rode lijst soort’ dat wil zeggen, dat deze uil door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen is als een soort, die extra aandacht en bescherming verdient.

Ongeveer 35 jaar geleden zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers begonnen met het ophangen en controleren van nestkasten. Dat was ook noodzakelijk, want het aantal broedparen van de kerkuil werd in 1979 op ongeveer 100 geschat. Mede dankzij de inspanningen van de Vereniging Vogelbescherming Nederland is een netwerk van kerkuilenbeschermers ontstaan met een landelijke dekking.

Tot 2004 werd het kerkuilenbeschermingswerk gecoördineerd vanuit Vogelbescherming. Eind 2004 is het onder gebracht bij de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland.

kerkuil
Fotografie André Eijkenaar

Volgens de statuten van de Stichting heeft de Stichting tot doel het "beschermen van de kerkuil" door "het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens".

De Stichting is de overkoepelende landelijke organisatie van ongeveer 1000 vrijwilligers, werkzaam in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren.
De leden van de werkgroepen maken en plaatsen nestkasten, ringen kerkuilen en verzamelen ringgegevens, waardoor we meer inzicht krijgen in de opbouw van de kerkuilenpopulatie en het gedrag van individuele uilen. De ringgegevens worden landelijk verzameld en opgeslagen in een database, waarin rond de 30.000 broedgegevens en bijna 5000 terugmeldingen van dood gevonden kerkuilen en afgelezen ringgegevens van levende, teruggevangen kerkuilen zijn opgenomen.
De Stichting ondersteunt waar mogelijk de vrijwilligers door het beschikbaar stellen van nestkasten en materialen voor het verzamelen van gegevens.

De Stichting geeft jaarlijks de Uilennieuwsbrief uit, bestemd voor de "kasthouders", dat zijn de terreineigenaren zoals boeren en buitenlui, van de plaatsen waar de kasten hangen. In deze nieuwsbrief staan de laatste gegevens over broedaantallen van de kerkuil en uitgevlogen jonge uilen, informatie uit de regio’s, anekdotes, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie over de kerkuil maar ook van andere in ons land voorkomende uilen.

Het educatieve aspect geeft Stichting vorm door het organiseren van de twee jaarlijkse Landelijke Uilendag, door het geven van informatie via deze website en door het ter beschikking stellen van materiaal aan werkgroepen ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten.

Tevens is de Stichting een meldpunt over het illegaal houden van kerkuilen in gevangenschap, het verhandelen van illegaal gehouden uilen en het houden van uilen op een wijze, die in strijd is met de Dierenbeschermingswet. Misstanden spelen we door naar instanties die gerechtigd zijn daar tegen op te treden.

Dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers in het buitengebied, is de broedpopulatie toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren 70 tot 3000 broedparen nu.

Kerkuilenwerkgroep Etten-Leur controleert ieder jaar 25 kasten in de regio rondom Etten-Leur.
De jongen worden geteld, niet geringd. De insteek van de uilenwerkgroep is om zo min mogelijk te verstoren en om de wensen van de kasthouders te respecteren. Met de kasthouders van de uilen zijn in de afgelopen jaren goede relaties opgebouwd. Tijdens een bezoek wordt wederzijds informatie uitgewisseld. De kasthouders ontvangen de Uilennieuwsbrief.

Tevens levert de uilenwerkgroep gratis kerkuilenkasten .

Bent u geïnteresseerd geraakt of heeft u kerkuilen “zitten”, neem gerust contact met ons op. We zullen u met raad en daad bijstaan.

Met vriendelijke groet,
Bert Niemeijer, Frank Linssen en Mark van der Zijden; Kerkuilenwerkgroep Etten-Leur

jonge kerkuilen
Jonge kerkuilen juni 2012.

Henk met jonge kerkuil
Bert Niemeijer met jonge kerkuil juni 2012.

 

 

De plaatsing van uilenkasten is soms een heel karwei!
De volgende foto's brengen dat in beeld.

Klik hier.

 

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.